23 kwietnia 2019

Program Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023

Kilkumiesięczne prace związane z przygotowaniem Programu Rewitalizacji dla gminy Rychwał na lata 2017-2023 zostały ukończone a ich efektem jest podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rychwale uchwała o przyjęciu Programu.


W ramach opracowania programu przeprowadzono diagnozę zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Na podstawie diagnozy określono obszary zdegradowane: miasto Rychwał i miejscowość Rozalin.
Uchwalenie programu, poprzedzone było konsultacjami społecznymi, przeprowadzonymi od 29 maja do 12 czerwca, w trakcie których mieszkańcy mogli zapoznać się z jego projektem i wnieść do niego uwagi. W ramach konsultacji dobyły się spotkania informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami, radnymi, sołtysami i wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami. Dwa spotkania odbyły się także w Zespole Szkół w Rychwale, uczestniczyli w nich uczniowie klas trzecich.
Proces rewitalizacji na terenie naszej gminy ma prowadzić do osiągniecia następującego celu:
„Gmina Rychwał obszarem zapewniającym możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, sprzyjającym aktywizacji i integracji społeczeństwa, w pełni wykorzystującym walory zabytkowe, historyczne i kulturowe, stwarzające mieszkańcom dogodne warunki życia.”
W ramach programu zaplanowano następujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
• Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 10 w Rychwale – Międzypokoleniowe Centrum Integracji
• Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Rychwale
• Stadion Miejski, jako miejsce zjednoczenia – zagospodarowanie terenu
• Remont zabytkowego Kościoła w Rychwale wraz z zagospodarowaniem budynku organistówki na cele społeczne
• Przebudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rozalinie na obiekt o funkcji społecznej

Kolejnym zadaniem stojącym przed władzami gminy będzie pozyskiwanie środków na realizację wskazanych powyżej projektów.


Program Rewitalizacji - dokument pdf